Služby poskytované bez predchádzajúcej objednávky

 

 

  • vidimácia (osvedčovanie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny)
  • legalizácia (osvedčovanie o pravosti podpisu na listine)
  • vydanie výpisu z obchodných registrov príslušných registrových súdov v rámci celej SR
  • registrácia listín v Notárskom centrálnom registri listín s možnosťou vydania jej osvedčenej kópie na ktoromkoľvek notárskom úrade na území Slovenskej republiky
  • spísanie jednoduchých listín ako napríklad plnomocenstvá, čestné vyhlásenie a pod.
  • spísanie návrhu na prejednanie novoobjaveného dedičstva, vrátane jeho osobného podania na Okresný súd Banská Bystrica